Xử lý đơn hàng trên CPaSS

CPaSS – Cross Border Parcel Shipping Solution 

Play Video

Khi bạn liên kết tất cả các tài khoản eBay, CPaSS sẽ tự động lấy các đơn đặt hàng của bạn và tập trung Nó vào tab “Đang chờ lô hàng”. Xem video để hiểu cách xử lý đơn đặt hàng trên CPaSS.

Step 1

Bạn có thể bắt đầu bằng cách lọc lô hàng chưa được chỉ định bằng cách nhấp vào bộ lọc ‘Hãng vận tải’ ở trên cùng và chọn ‘Chưa được chỉ định’.

Step 1

Bạn có thể bắt đầu bằng cách lọc lô hàng chưa được chỉ định bằng cách nhấp vào bộ lọc ‘Hãng vận tải’ ở trên cùng và chọn ‘Chưa được chỉ định’.

Step 2

Nhấp vào ‘Chỉnh sửa’ để chỉnh sửa một thông tin giao hàng cho đơn hàng sẽ được xử lý

Step 2

Nhấp vào ‘Chỉnh sửa’ để chỉnh sửa một thông tin giao hàng cho đơn hàng sẽ được xử lý

Step 3

Trên menu ‘SENDER ADDRESS’, bạn có thể điều chỉnh địa chỉ ‘ship from’ trên cài đặt quản lý tài khoản trên eBay.

Step 3

Trên menu ‘SENDER ADDRESS’, bạn có thể điều chỉnh địa chỉ ‘ship from’ trên cài đặt quản lý tài khoản trên eBay.

Step 4

Điền vào ‘Địa chỉ người nhận’ với địa chỉ của người mua cho đơn đặt hàng này. Bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ bằng cách nhấp vào ‘Chỉnh sửa’ hoặc nhấp vào ‘sử dụng địa chỉ eBay’ để đặt lại địa chỉ người nhận thành địa chỉ của người mua