Các chi phí bán hàng cho người bán hàng trên eBay

Nếu bạn có một Cửa hàng eBay, các chi phí sẽ khác đối với các gói đăng ký Cửa hàng. Vui lòng tham khảo bài viết này.  

Từ ngày 12 tháng 9 năm 2022, Phí giá trị cuối cùng* đã thay đổi ở một số hạng mục nhất định

Trong hầu hết các hạng mục Jewelry & Watches (ngoại trừ Watches, Parts & Accessories), bao gồm:

 • 15% đối với tổng doanh số đạt tối đa $5,000
 • 9% đối với tổng doanh số đạt tối đa trên $5,000

Trong hạng mục Watches, Parts & Accessories > Watch Accessories, Parts, Tools & Guides, và Watches Mixed Lots:

 • 15% đối với tổng doanh số đạt tối đa up to $1,000
 • 6.5% đối với tổng doanh số đạt trên $1,000 đến tối đa $7,500
 • 3% đối với tổng doanh số đạt tối đa trên $7,500

* Phí giá trị cuối cùng được tính bằng tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền bán hàng, cộng thêm $0,30 cho mỗi đơn hàng.

Phí Niêm yết

Mỗi tháng, bạn nhận được tối đa 250 danh sách miễn phí phí Niêm yết hoặc nhiều hơn nếu bạn đăng ký Cửa hàng eBay. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của danh sách miễn phí phí niêm yết, bao gồm các điều khoản và loại trừ đối với những danh sách đó. 

 

Sau khi bạn đã sử dụng hết trợ cấp phí Niêm yết, phí Niêm yết sẽ là: 

Không hoàn lại nếu mặt hàng của bạn không được bán

Tính phí theo mỗi danh sách và mỗi danh mục. Vì vậy, nếu niêm yết mặt hàng của mình theo hai danh mục, thì bạn cũng sẽ bịn tính phí cho danh mục thứ hai 

Bị tính phí cho danh sách ban đầu và mỗi khi bạn niêm yết lại mặt hàng của mình 

Tính phí cho mỗi danh sách nếu bạn tạo các danh sách kiểu đấu giá trùng lặp cho các mặt hàng giống hệt nhau. Tìm hiểu thêm về Chính sách danh sách trùng lặp của chúng tôi 

Chỉ tính phí một lần cho mỗi danh sách đối với danh sách có nhiều mặt hàng. Tìm hiểu thêm thêm về danh sách có nhiều mặt hàng và danh sách có nhiều biến thể.

Các danh sách Good 'Til Cancelled

Danh sách Good ‘Til Canceled là danh sách giá cố định tự động gia hạn một lần mỗi tháng theo lịch. eBay tính phí niêm yết và phí nâng cấp danh sách tùy chọn áp dụng khi bạn niêm yết mặt hàng của mình lần đầu tiên và mỗi lần gia hạn. Những danh sách này được tính vào danh sách miễn phí phí niêm yết hàng tháng của bạn. Số tiền phí dựa trên các điều khoản có hiệu lực khi danh sách hoạt động và khi nó gia hạn.

Phí giá trị cuối cùng

eBay tính một khoản phí giá trị cuối cùng khi mặt hàng của bạn được bán và bạn không phải lo lắng về phí xử lý thanh toán của bên thứ ba. Phí này được tính bằng tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền bán hàng, cộng với 0,3 đô la cho mỗi đơn hàng. 

Tổng số tiền bán hàng bao gồm giá mặt hàng, mọi khoản phí xử lý, dịch vụ vận chuyển mà người mua chọn, thuế bán hàng và mọi khoản phí hiện hành khác. Nếu bạn cung cấp dịch vụ vận chuyển trong 1 ngày hoặc quốc tế cũng như tùy chọn rẻ hơn hoặc miễn phí (chẳng hạn như vận chuyển nội địa), tổng số tiền bán hàng được tính dựa trên tùy chọn trong nước rẻ nhất mà bạn cung cấp. Nếu bạn chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển trong 1 ngày hoặc quốc tế nhưng không có tùy chọn rẻ hơn như vận chuyển trong nước, thì tổng số tiền bán hàng được tính dựa trên dịch vụ mà người mua chọn. 

Nếu bạn ở Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Ma Cao, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan hoặc Việt Nam và mặt hàng của bạn không ở Hoa Kỳ, thì tổng số tiền bán hàng luôn được tính dựa trên tùy chọn vận chuyển mà người mua của bạn chọn. 

Đơn hàng được định nghĩa là bất kỳ số lượng mặt hàng nào được mua bởi cùng một người mua khi thanh toán bằng cùng một phương thức vận chuyển. 

Nếu bạn cần hoàn lại tiền cho người mua hoặc hủy giao dịch bán, bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng phí giá trị cuối cùng với điều kiện là bạn hoàn trả đầy đủ cho người mua để giải quyết yêu cầu trả hàng hoặc hủy đơn. Khoản phí 0,3 đô la cho mỗi đơn đặt hàng cũng sẽ được ghi có. 

Phần trăm phí giá trị cuối cùng cho khoản khoản hoàn lại một phần

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2022, khi bạn hoàn lại một phần tiền cho người mua, eBay sẽ tự động ghi có một phần phí giá trị cuối cùng theo tỷ lệ dựa trên tổng doanh số đã bán. Cùng với điều này, eBay sẽ tự động ghi có theo tỷ lệ của các khoản phí áp dụng khác bao gồm Promoted Listings Standard và phí quốc tế. 

Các khoản phí như phí $0,30 cho mỗi đơn đặt hàng, phí Express Listings Express và phí Advanced Listings sẽ không được hoàn lại. eBay muốn hỗ trợ bạn để làm hài lòng người mua của bạn và điều chỉnh phí của bạn cho phù hợp.

Các phí cơ bản dành cho hầu hết các danh mục

Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy các khoản phí cơ bản cho các mặt hàng được niêm yết trong hầu hết các danh mục và số lượng danh sách miễn phí phí niêm yết mà bạn sẽ nhận được mỗi tháng.  

Danh mục
Phí niêm yết
Phí giá trị cuối cùng% + $0.30/đơn hàng

Hầu hết các danh mục
bao gồm  Music > Vinyl Records,
eBay Motors > Parts & Accessories,
eBay Motors > Automotive Tools & Supplies,
and eBay Motors > Safety & Security Accessories.

250 danh sách đầu tiên miễn phí cho mỗi tháng,  sau đó tính phí $0.35 mỗi danh sách

 • 12,9% trên tổng doanh số bán hàng đạt tối đa $7,500 cho mỗi mặt hàng
 • 2.35% trên tổng doanh số bán hàng trên $7,500

Books & Magazines
Movies & TV (except Movie NFTs)
Music (except Vinyl Records and Music NFTs categories) 

250 danh sách đầu tiên miễn phí cho mỗi tháng,  sau đó tính phí $0.35 mỗi danh sách

 • 14.6% trên tổng doanh số bán hàng đạt tối đa $7,500 cho mỗi mặt hàng
 • 2.35% trên tổng doanh số bán hàng trên $7,500

Coins & Paper Money > Bullion

250 danh sách đầu tiên miễn phí cho mỗi tháng,  sau đó tính phí $0.35 mỗi danh sách

 • 12.9% trên tổng doanh số bán hàng đạt tối đa $7,500 cho mỗi mặt hàng
 • 7% trên tổng doanh số bán hàng trên $7,500 cho mỗi đơn hàng

Clothing, Shoes & Accessories > Women’s Bags & Handbags 

250 danh sách đầu tiên miễn phí cho mỗi tháng,  sau đó tính phí $0.35 mỗi danh sách

 • 15% doanh số bán hàng đạt tối đa $2,000 cho mỗi đơn hàng
 • 9% doanh số bán hàng đạt trên $2,000 cho mỗi đơn hàng

Jewelry & Watches (except Watches, Parts & Accessories > Watches)

250 danh sách đầu tiên miễn phí cho mỗi tháng,  sau đó tính phí $0.35 mỗi danh sách

 • 12.55% trên tổng doanh số bán hàng đạt tối đa $7.500cho mỗi mặt hàng
 • 2.35% trên tổng doanh số bán hàng đạt trên $7,500

Jewelry & Watches > Watches, Parts & Accessories > Watches

250 danh sách đầu tiên miễn phí cho mỗi tháng,  sau đó tính phí $0.35 mỗi danh sách

 • 15% trên tổng doanh số bán hàng đạt tối đa $1,000 ho mỗi mặt hàng
 • 6.5% trên tổng doanh số đạt từ $1,000 đến tối đa $7,500 cho mỗi đơn hàng
 • 3% nếu tổng doanh số bán hàng đạt trên $7,500

Sports Mem, Cards & Fan Shop > Sports Trading Cards (except Sport Trading Card NFTs)
Collectibles > Non-Sport Trading Cards (except Non-Sport Trading Card NFTs)
Toys & Hobbies > Collectible Card Games (except CCG NFTs)

250 danh sách đầu tiên miễn phí cho mỗi tháng,  sau đó tính phí $0.35 mỗi danh sách

 • 12.9% trên tổng doanh số bán hàng đạt tối đa $7.500cho mỗi mặt hàng
 • 2.35%  trên tổng doanh số bán hàng đạt trên $7,500

Art > Art NFTs
Select Collectibles categories:
Emerging NFTs
Non-Sport Trading Cards > Non-Sport Trading Card NFTs
Movies & TV > Movie NFTs
Music > Music NFTs
Sports Mem, Cards & Fan Shop > Sports Trading Cards > Sport Trading Card NFTs
Toys & Hobbies > Collectible Card Games > CCG NFTs

250 danh sách đầu tiên miễn phí cho mỗi tháng,  sau đó tính phí $0.35 mỗi danh sách

 • 5% trên tổng doanh số bán hàng

Hạng mục Select Business & Industrial :
Heavy Equipment Parts & Attachments > Heavy Equipment
Printing & Graphic Arts > Commercial Printing Presses
Restaurant & Food Service > Food Trucks, Trailers & Carts

$20

 • 3% trên tổng doanh số bán hàng đạt tối đa $15,000 mỗi mặt hàng
 • 0.5% trên tổng doanh số bán hàng đạt trên $15,000

Musical Instruments & Gear > Guitars & Basses

Miễn phí

 • 6% trên tổng doanh số bán hàng đạt tối đa $7,500 cho mỗi mặt hàng
 • 2.35% trên tổng doanh số bán hàng đạt trên $7,500

Hạng mục Select Clothing, Shoes & Accessories :
Men > Men’s Shoes > Athletic Shoes
Women > Women’s Shoes > Athletic Shoes

Miễn phí nếu giá khởi điểm từ $100 trở lên*- Xem: Ghi chú về phí Cơ bản

 • 8% trên tổng doanh số đạt từ $100 trở lên 
 • 12.9 nếu doanh thu đạt thấp hơn $100 

* Giá khởi điểm là giá khởi điểm (danh sách theo kiểu đấu giá) hoặc giá Mua ngay (danh sách giá cố định) của danh sách của bạn và không bao gồm vận chuyển, xử lý, thuế hoặc phí khác. 

Phí nâng cấp danh sách tùy chọn

Bạn có thể nâng cao danh sách của mình để giúp chúng nổi bật bằng cách thêm một số tính năng nhất định, chẳng hạn như phụ đề hoặc phông chữ in đậm. Phí cho các nâng cấp danh sách tùy chọn này khác nhau tùy thuộc vào giá mặt hàng của bạn cũng như định dạng và thời lượng niêm yết. Chúng tôi đã nêu rõ sự những khác biệt trong bảng dưới đây. 

Lời khuyên Bạn có thể thêm tối đa 12 ảnh với tính năng thu phóng và phóng to, cũng như lên lịch cho danh sách của mình bắt đầu và kết thúc vào một ngày và giờ trong tương lai, hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn sử dụng định dạng Classified Ad, việc lên lịch cho một danh sách sẽ có giá 0,1 đô la. 

Danh sách kiểu đấu giá– Thời hạn đấu giá 1, 3, 5, 7 và 10

Nâng cấp tùy chọn
Giá khởi điểm của mặt hàng lên tới $150 hoặc các danh sách Bất động sản
Giá khởi điểm cao hơn $150

Thời hạn 1 hoặc 3 ngày

$1.00 

$1.00

In đậm

$2.00

$3.00

Thêm nhiều ảnh

Miễn phí cho các danh sách trong danh mục Collectibles, Art, Pottery & Glass, and Antiques.

$0.35

$0.70

Niêm yết trong 2 danh mục

Phí niêm yết  luôn được tính cho cả danh mục thứ hai và cho bất kỳ nâng cấp danh sách tùy chọn nào được áp dụng lại. Phí giá trị cuối cùng cao hơn sẽ được tính nếu mặt hàng của bạn được bán.

Phí niêm yết  luôn được tính cho cả danh mục thứ hai và cho bất kỳ nâng cấp danh sách tùy chọn nào được áp dụng lại. Phí giá trị cuối cùng cao hơn sẽ được tính nếu mặt hàng của bạn được bán.

Thiết kế danh sách

$0.10

$0.20

Lên lịch danh sách

$0.10 (miễn phí cho các danh sách Bất động sản)

$0.10

Phụ đề

$1.50 ($0.50 cho các danh sách Bất động sản)

$3.00

Giá dự trữ: Đặt giá tối thiểu mà người bán có thể chấp nhận để bán mặt hàng.

$5.00 hoặc 7.5% giá dự trữ, tùy theo số tiền nào lớn hơn (phí tối đa $250)

Tính phí cho dù mặt hàng của bạn có bán hay không.

$5.00 hoặc 7.5% giá dự trữ, tùy theo số tiền nào lớn hơn (phí tối đa $250)

Tính phí cho dù mặt hàng của bạn có bán hay không.

Giá dự trữ trong các danh mục select Business & Industrial:
Heavy Equipment, Parts & Attachments > Heavy Equipment
Printing & Graphic Arts > Commercial Printing Presses
Restaurant & Food Service > Food Trucks, Trailers & Carts

$5.00

$5.00

Nâng cấp danh sách tùy chọn: Khả năng hiển thị trên trang web quốc tế cho danh sách kiểu đấu giá

Giá Mua ngay
Phí

$0.01 – $9.99 

$0.10

$10 – $49.99

$0.20

Cao hơn $50

$0.40

Nâng cấp danh sách tùy chọn: Giá Mua ngay

Giá Mua ngay phải cao hơn ít nhất 30% so với giá khởi điểm đấu giá 

Giá Mua ngay
Phí

$0.99 – $9.99

$0.05

$10 – $24.99

$0.10

$25 – $49.99

$0.20

Cao hơn $50

$0.25

Fixed price listings – Good 'Til Cancelled

Nâng cấp tùy chọn
Giá mặt hàng từ $150 trở xuống
Giá mặt hàng cao hơn $150
Các danh sách Classified Ad hoặc Danh sách Bất Động sản

In đậm

$4.00

$6.00

$4.00

Thêm nhiều ảnh

Miễn phí cho trang thông tin trong trang thông tin Collectibles, Art, Pottery & Glass, and Antiques categories

$1.00

$2.00

$1.00

Niêm yết trong 2 danh mục

Phí niêm yết  luôn được tính cho cả danh mục thứ hai và cho bất kỳ nâng cấp danh sách tùy chọn nào được áp dụng lại. Phí giá trị cuối cùng cao hơn sẽ được tính nếu mặt hàng của bạn được bán.

Phí niêm yết  luôn được tính cho cả danh mục thứ hai và cho bất kỳ nâng cấp danh sách tùy chọn nào được áp dụng lại. Phí giá trị cuối cùng cao hơn sẽ được tính nếu mặt hàng của bạn được bán.

Phí niêm yết  luôn được tính cho cả danh mục thứ hai và cho bất kỳ nâng cấp danh sách tùy chọn nào được áp dụng lại. Phí giá trị cuối cùng cao hơn sẽ được tính nếu mặt hàng của bạn được bán.

$50 or more

$0.25

charged, if your item sells

charged, if your item sells

charged, if your item sells

Thiết kế danh sách

$0.30

$0.60

$0.30

Lên lịch danh sách

Free

Free

$0.10 (miễn phí cho các danh sách Bất động sản)

Phụ đề

$2.00

$6.00

$1.50

Nếu các mặt hàng của bạn được niêm yết lại một cách tự động, thì bạn sẽ bị tính phí niêm yết và phí nâng cấp danh sách tùy chọn mỗi khi mặt hàng của bạn niêm yết lại.

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các nâng cấp danh sách tùy chọn đều có sẵn với mọi công cụ danh sách và không phải tất cả các nâng cấp danh sách tùy chọn đều có thể được hiển thị trên tất cả các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của chúng tôi. 

Phí giá trị cuối cùng bổ sung

Bạn có thể bị tính phí giá trị cuối cùng nếu bạn vi phạm chính sách mua hoặc bán bên ngoài eBay của chúng tôi hoặc eBay có thể áp dụng các khoản phí giá trị cuối cùng bổ sung nếu bạn không đáp ứng kỳ vọng về hiệu suất của chúng tôi.

Nếu bạn cung cấp thông tin liên hệ của mình hoặc yêu cầu người mua cung cấp thông tin liên hệ của họ trong trường hợp mua hoặc bán bên ngoài eBay, thì bạn sẽ bị tính phí giá trị cuối cùng dựa trên tổng số tiền bán ngay cả khi mặt hàng của bạn không được bán. Trong tình huống này, tổng số tiền bán hàng được xác định như sau: 

 • Danh sách theo kiểu đấu giá: Tổng số tiền bán là giá khởi điểm đấu giá, giá Mua ngay (nếu có), giá dự trữ (nếu có) hoặc giá được xác định giữa người mua và người bán, tùy theo giá nào cao nhất. 
 • Danh sách Giá cố định: Tổng số tiền bán hàng là giá cố định hoặc giá được xác định giữa người mua và người bán, tùy theo giá nào cao hơn.

Phí giá trị cuối cùng bổ sung có thể áp dụng cho doanh số bán hàng trong các trường hợp sau: 

 • Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất người bán tối thiểu của chúng tôi đối với Hoa Kỳ trong đánh giá vào ngày 20 của tháng, bạn sẽ bị tính thêm 5% phí giá trị cuối cùng áp dụng cho doanh số bán hàng trong tháng dương lịch tiếp theo. Truy cập Trang tổng quan bán hàng của bạn để kiểm tra cấp độ người bán hiện tại của bạn. Phí này không áp dụng cho Người bán trên tiêu chuẩn và Người bán được xếp hạng Top-rated seller trên eBay. 
 • Nếu tỷ lệ yêu cầu trả lại hàng ‘Mặt hàng không như mô tả’ được đánh giá trong chỉ số dịch vụ của bạn là Rất cao (Very high)trong lần đánh giá vào ngày 20 của tháng ở một hoặc nhiều danh mục, thì bạn sẽ bị tính thêm 6% phí giá trị cuối cùng cho doanh số bán hàng trong các danh mục đó trong tháng dương lịch tiếp theo. Bạn có thể xem chỉ số dịch vụ của mình trên trang tổng quan Service Metrics trong Trung tâm bán hàng.

Mọi khoản phí giá trị cuối cùng bổ sung sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền bán hàng. eBay sẽ cho biết danh sách nào phải chịu phí bổ sung trên Tóm tắt tài khoản của bạn. 

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất người bán tối thiểu của chúng tôi và bạn bị xếp hạng Rất cao về tỷ lệ yêu cầu trả lại “Mặt hàng không như mô tả”, thì bạn sẽ chỉ bị tính phí giá trị cuối cùng bổ sung do không đáp ứng hiệu suất người bán tối thiểu của chúng tôi tiêu chuẩn.

Phí tranh chấp

Người mua của bạn có thể mở tranh chấp thanh toán với tổ chức thanh toán của họ nếu họ tin rằng có vấn đề với đơn đặt hàng của họ. Tranh chấp thanh toán là khi người mua bắt đầu yêu cầu bồi hoàn hoặc loại tranh chấp khác với tổ chức thanh toán của họ (ví dụ: nhà cung cấp thẻ tín dụng hoặc PayPal của họ). Quyết định cuối cùng về việc hoàn trả cho người mua được đưa ra bởi tổ chức thanh toán. 

Nếu bạn chịu trách nhiệm về số tiền tranh chấp, eBay sẽ tính phí Tranh chấp cho mỗi tranh chấp. Số tiền của phí Tranh chấp phụ thuộc vào trang web eBay mà danh sách được tạo trên đó. Khi bạn niêm yết một mặt hàng trên ebay.com, phí Tranh chấp là $20,00 (chưa tính thuế bán hàng). Nếu bạn chấp nhận tranh chấp thanh toán và hoàn lại tiền, eBay sẽ miễn phí Tranh chấp và bạn sẽ chịu trách nhiệm về số tiền hoàn trả được cấp cho người mua của mình .

Phí Quốc tế

Nếu địa chỉ đăng ký của bạn ở Hoa Kỳ, eBay sẽ tính phí Quốc tế nếu:

Địa chỉ giao hàng cho mặt hàng (do người mua nhập khi thanh toán) nằm ngoài Hoa Kỳ hoặc

Địa chỉ đăng ký của người mua ở bên ngoài Hoa Kỳ (dù địa chỉ giao hàng ở đâu)

Phí này được tính bằng 1,65% tổng số tiền bán hàng và được tự động khấu trừ vào doanh số bán hàng của bạn. 

Nếu địa chỉ đăng ký của bạn không ở Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo trang phí dành cho quốc gia hoặc khu vực cư trú của bạn để biết thông tin về phí Quốc tế. 

Tìm hiểu thêm về Phí quốc tế cho người bán sử dụng managed payments trên eBay

Ví dụ về cách tính

Danh sách Giá trị cố định

Bạn đang bán một phụ tùng thay thế cho một chiếc ô tô với giá $88.

Tổng số tiền bán hàng (bao gồm phí dịch vụ vận chuyển và thuế bán hàng) là $102.

Bạn đã không sử dụng phân bổ danh sách miễn phí phí niêm yết tháng này.

Tài khoản người bán của bạn đang đáp ứng tiêu chuẩn về hiệu suất của chúng tôi tại thời điểm bán mặt hàng của bạn.
Bạn đã sử dụng danh sách giá cố định không có nâng cấp danh sách tùy chọn để thu hút nhiều người mua hơn.

Tổng phí áp dụng cho mặt hàng của bạn: 

Phí niêm yết: $0

Phí giá trị cuối cùng: 10.7% of $102 + $0.30 = $10.91
Phí Quốc tế: 3.3% of $102 = $3.37

Tổng: $14.58

Bạn kiếm được $ 87,42 hoặc xấp xỉ 86% giá bán.
Tiền thu được từ đơn đặt hàng ròng €72,84 và có tính đến cả tỷ giá hối đoái và phí chuyển đổi tiền tệ

Các điều khoản và điều kiện khác

Không phải tất cả các tính năng, danh mục danh sách và nâng cấp tùy chọn đều có sẵn cho người bán sử dụng managed payments. Tìm hiểu thêm về managed payments trên eBay. 

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như mua và in nhãn vận chuyển trên eBay hoặc nếu bạn tham gia vào bất kỳ chương trình quảng cáo nào của chúng tôi, các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng và bạn sẽ thanh toán mọi chi phí hoặc lệ phí liên quan đến các dịch vụ đó. Chi tiết về chi phí hoặc lệ phí sẽ có trong báo cáo tài chính hàng tháng của bạn và eBay sẽ tính phí phương thức thanh toán mà bạn đã thiết lập trên tài khoản người bán của mình. 

Tất cả các khoản phí đều bằng đô la Mỹ. 

Người bán có thể bị tính các khoản phí trong một số trường hợp nhất định. 

Phí có thể áp dụng nếu bạn kết thúc danh sách theo kiểu đấu giá sớm. 

Phí trên trang này áp dụng cho danh sách trên ebay.com. Nếu bạn niêm yết một mặt hàng trên một trang eBay khác (ví dụ: ebay.com.au hoặc ebay.co.uk), phí cho trang đó sẽ được áp dụng. 

Phí người bán không mua độc quyền đối với các trang web trên eBay. eBay có thể, theo quyết định riêng của mình và không cần sự đồng ý hoặc thanh toán cho người bán, hiển thị quảng cáo của bên thứ ba (bao gồm các liên kết và tài liệu tham khảo sau đó) và danh sách từ những người bán khác trên bất kỳ trang nào của eBay. 

Tùy thuộc vào quy định thuế tại quốc gia cư trú của bạn, Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) hoặc thuế tiêu thụ tương tự có thể được áp dụng ngoài phí eBay của bạn.

Các trang về phí trên các trang web quốc tế

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang phí dành cho quốc gia/khu vực cư trú của bạn: 

Bước tiếp theo
Copy-of-iStock-685414952-1.jpg
Danh sách miễn phí phí niêm yết hàng tháng và các phí cơ bản
Copy-of-shutterstock_1113163970-scaled.jpg
Tổng quan về GST của Úc
Copy-of-shutterstock_1198056367-1-scaled.jpg
Quy định thuế VAT của Anh