Lam viec voi cac hang tau

Giải pháp vận chuyển bưu kiện xuyên biên giới

Play Video

Xử lý đơn hàng với Dịch vụ vận chuyển Aramex

Xem video để hiểu cách giao hàng với dịch vụ Aramex trên CPaSS.

Play Video

Xử lý Đơn hàng với Dịch vụ Vận chuyển DHL Express

Xem video để hiểu cách vận chuyển đơn hàng với dịch vụ DHL Express trên CPaSS.

Play Video

Xử lý Đơn hàng với Dịch vụ Vận chuyển Bưu điện Thái Lan

Xem video để hiểu cách vận chuyển đơn hàng với dịch vụ Bưu chính Thái Lan trên CPaSS.

(chỉ áp dụng cho seller Thái Lan).

Bước tiếp theo

CPaSS Frequently Asked Questions