Announcements

Announcements

[Thai] CPaSS, the new eBay Shipping platform

ในสถานการณ์การขายสินค้าออนไลน์ทั่วโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา eBay ตระหนักดีว่าผู้ขายเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานมากกว่าที่เคย เราทราบดีว่าคุณต้องพบความท้าทายด้านการส่งสินค้าแล้วขนส่งมากขึ้นกว่าเดิม การขายบน eBay ผ่านมากกว่า 1 บัญชีนั้นเป็นความท้าทาย เมื่อคุณต้องบริหารจัดการจัดส่งออเดอร์ของหลากหลายบัญชีเหล่านั้น และในบางครั้งการจัดการออเดอร์ด้วยตนเองทีละรายการอาจเกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาและต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น