มาตรฐานการบริการคลังสินค้าสำหรับสินค้าคงคลังที่ซื้อขายโดยจัดส่งจาก คลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานทุกคนตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นโยบายเวอร์ชันก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานทุกคนในวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ถึง 29 กรกฎาคม 2563

Play Video

นโยบายมาตรฐานการบริการคลังสินค้า

นโยบายนี้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ขายการค้าข้ามพรมแดน (CBT) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าใน ต่างประเทศไปยังผู้ซื้อที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่า “การซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง” ดู วิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายมาตรฐานการบริการคลังสินค้าของ eBay

สิ่งที่คุณต้องรู้

ในแง่ของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพื่อรักษาประสบการณ์ของลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ซื้อข้ามพรมแดน เรากำลังเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดที่คุณต้องปฏิบัติตามสำหรับรายการ และธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทางทั้งหมด (เช่น สินค้าของคุณถูกส่งมาจากที่ใด
คลังสินค้าในต่างประเทศไปยังผู้ซื้อในประเทศเดียวกัน)

กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามนโยบายนี้หรือละเมิดนโยบายอื่นๆ ของ eBay ที่บังคับใช้ (เช่น นโยบายการลดราคา นโยบายตำแหน่งของสินค้า และนโยบายสิ่งของต้องห้าม)
อาจส่งผลให้เกิดการกระทำต่างๆ เช่น การยุติบัญชี eBay หรือลบรายการของคุณ บังคับใช้ข้อจำกัดการซื้อหรือขาย หรือระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อกำหนดคืออะไร ?

รายการการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทางทั้งหมดจะต้องมีเวลาการส่งมอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (E2E) ที่สัญญาไว้ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลา ที่กำหนดไว้ใน ตารางที่ 1

Thời gian giao hàng E2E dự kiến là sự kết hợp giữa thời gian xử lý danh sách mặt hàng và số ngày giao hàng dự kiến.

ประสิทธิภาพการจัดส่งแบบต้นทางถึงปลายทาง (E2E) ที่เกิดขึ้นจริงของคุณ ซึ่งประเมินจากประสิทธิภาพของคุณเทียบกับเมตริกอัตราการจัดส่งที่ตรงเวลา เมตริกอัตราการ ส่งมอบตรงเวลา และเมตริกอัตราการจัดส่งที่ไม่น่าพอใจ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน ตารางที่ 1 .

อัตราการจัดส่งตรง

อัตราการจัดส่งตรงเวลาถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทางที่จัดส่งด้วย A – scan ที่อัปโหลด ภายในเวลาในการจัดส่งที่สัญญาไว้ของรายการ;

อัตราการส่งมอบตรงเวลา

อัตราการส่งมอบตรงเวลาถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทางที่จัดส่งด้วย D – scan ที่อัปโหลด ภายในขีดจำกัดสูงสุดของเวลาจัดส่ง E2E ที่สัญญาไว้ของรายการหรือกรอบเวลาที่เกี่ยวข้องในตารางที่ 1 แล้วแต่ว่ากรณีใดจะสั้นกว่า; และ

การส่งมอบที่ไม่น่าพอใจ

อัตราการจัดส่งที่ไม่น่าพอใจถูกกำหนดเป็นจำนวนของกรณี “ไม่ได้รับสินค้า” (INR) ที่เปิดอยู่ โดยเป็นเปอร์เซ็นต์ของธุรกรร ทั้งหมดที่สถานที่ตั้งของสินค้า (ประเทศ) แตกต่างจากที่ตั้งของผู้ขาย

ประสิทธิภาพการจัดส่ง E2E จริง:
ตำแหน่งรายการ
เวลาจัดส่ง (E2E) ที่สัญญาไว้
อัตราการจัดส่งตรงเวลา
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
อัตราการจัดส่งที่ไม่น่าพอใจ

สหรัฐอเมริกา

100 % ของรายการที่ซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง ≤ 8 วันทำการ

100%

อย่างน้อย 90 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง จัดส่งภายใน 7 วันทำการหรือขีดจำกัดสูงสุดของเวลาการส่งมอบ E2E ที่สัญญาไว้ของ
 รายการ แล้วแต่จำนวนใดจะสั้นกว่า

≤ 2 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดย จัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศ ปลายทาง

สหราชอาณาจักร¹

100 % ของรายการที่ซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง ≤ 8 วันทำการ

100%

อย่างน้อย 90 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง จัดส่งภายใน 6 วันทำการหรือขีดจำกัดสูงสุดของเวลาการส่งมอบ E2E ที่สัญญาไว้ของ รายการ แล้วแต่จำนวนใดจะสั้นกว่า

≤ 2 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดย จัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศ ปลายทาง

เยอรมนี

100 % ของรายการที่ซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง ≤ 8 วันทำการ

100%

อย่างน้อย 90 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง จัดส่งภายใน 7 วันทำการหรือขีดจำกัดสูงสุดของเวลาการส่งมอบ E2E ที่สัญญาไว้ของ รายการ แล้วแต่จำนวนใดจะสั้นกว่า

≤ 2 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดย จัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศ ปลายทาง

ออสเตรเลีย (เขตเมือง)²

100 % ของรายการที่ซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง ≤ 12 วันทำการ

100%

อย่างน้อย 90 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง จัดส่งภายใน 8 วันทำการหรือขีดจำกัดสูงสุดของเวลาการส่งมอบ E2E ที่สัญญาไว้ของ รายการ แล้วแต่จำนวนใดจะสั้นกว่า

≤ 2 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดย จัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศ ปลายทาง

ออสเตรเลีย (นอกเขตเมือง)²

100 % ของรายการที่ซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง ≤ 12 วันทำการ

100%

อย่างน้อย 90 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง จัดส่งภายใน 10 วันทำการหรือขีดจำกัดสูงสุดของเวลาการส่งมอบ E2E ที่สัญญาไว้ของ รายการ แล้วแต่จำนวนใดจะสั้นกว่า

≤ 2 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดย จัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศ ปลายทาง

ฝรั่งเศส

100 % ของรายการที่ซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง ≤ 12 วันทำการ

100%

อย่างน้อย 90 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง จัดส่งภายใน 12 วันทำการหรือขีดจำกัดสูงสุดของเวลาการส่งมอบ E2E ที่สัญญาไว้ของ รายการ แล้วแต่จำนวนใดจะสั้นกว่า

≤ 2.5 % ของธุรกรรมการซื้อขาย โดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง

อิตาลี

100 % ของรายการที่ซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง ≤ 12 วันทำการ

100%

อย่างน้อย 90 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง จัดส่งภายใน 7 วันทำการหรือขีดจำกัดสูงสุดของเวลาการส่งมอบ E2E ที่สัญญาไว้ของ รายการ แล้วแต่จำนวนใดจะสั้นกว่า

≤ 2.5 % ของธุรกรรมการซื้อขาย โดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง

สเปน

100 % ของรายการที่ซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง ≤ 8 วันทำการ

100%

อย่างน้อย 90 % ของธุรกรรมการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทาง จัดส่งภายใน 9 วันทำการหรือขีดจำกัดสูงสุดของเวลาการส่งมอบ E2E ที่สัญญาไว้ของ รายการ แล้วแต่จำนวนใดจะสั้นกว่า

≤ 2.5 % ของธุรกรรมการซื้อขาย โดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง

ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

≤ 2.5 % ของธุรกรรมการซื้อขาย โดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ใน ประเทศปลายทาง

¹ ธุรกรรมที่จัดส่งผ่านรูปแบบพัสดุขนาดใหญ่ของรอยัลเมลของสหราชอาณาจักรจะได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามเมตริกอัตราการจัดส่งตรงเวลา

² เขตเมืองของประเทศออสเตรเลีย หมายถึง ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน แคนเบอร์รา และแอดิเลด กรุณาดูรายการรหัสไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คุณจะได้รับการประเมินเมื่อใด ?

1.

เราจะประเมินรายการการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศปลายทางทั้งหมดเทียบกับเมตริกเวลาการส่งมอบ E2E ที่สัญญาไว้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

2.

เราจะประเมินประสิทธิภาพการจัดส่ง (E2E) จริงของคุณภายในระยะเวลาการประเมินต่อไปนี้:

  • อัตราการจัดส่งตรงเวลา – ทุกสัปดาห์เริ่มวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยมีกรอบเวลาการประเมินเริ่มต้นในวันที่ประเมินลบ 21 วัน และสิ้นสุดวันที่ประเมินลบ 7 วัน; และ
  • อัตราการส่งมอบตรงเวลา และอัตราการจัดส่งที่ไม่น่าพอใจ – ทุกสัปดาห์เริ่มวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยมีกรอบเวลาการประเมินเริ่มต้นในวันที่ประเมินลบ 28 วัน และ สิ้นสุดวันที่ประเมินลบ 14 วัน

สิ่งที่คุณต้องทำ

คุณควร:

  • ตรวจทานรายการของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาในการจัดส่ง และวันที่จัดส่งโดยประมาณของรายการการซื้อขายโดยจัดส่งจากคลังสินค้าที่อยู่ในประเทศ ปลายทางทั้งหมดได้รับการแก้ไขตามกรอบเวลาการส่งมอบ (E2E) ตามสัญญาในตาร างที่ 1; 
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการคลังสินค้าหรือผู้ให้บริการขนส่งระยะทางสุดท้ายของคุณร่วมมือกับ eBay และสามารถตอบสนองกรอบเวลา A – scan และ D – scan ในตา างที่ 1. ได้ คุณสามารถดูรายการผู้ให้บริการการจัดส่งยอดนิยมที่ร่วมมือกับ eBay ได้ที่นี่ การใช้ผู้ให้บริการที่ร่วมมือกับ eBay จะช่วยป้องกันตัวคุณเองจากการถูก
    ร้องเรียนว่า “ไม่ได้รับสินค้า” (INR) ที่ยื่นผ่านการรับประกันการคืนเงินของ eBay

และเช่นเคย ขอบคุณสำหรับการขายบน eBay

คำถามที่พบบ่อย

ใช่ หากคุณได้ปฏิบัติตามเมตริกอัตราการจัดส่งตรงเวลา และสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณใช้ผู้ให้บริการรายเดียวกัน และบริการของผู้ให้บริการรายนั้นตามที่ระบุไว้ในตอนแรกในรายการของคุณ

คุณไม่สามารถปฏิบัติตามเมตริกอัตราการจัดส่งตรงเวลา และอัตราการส่งมอบตรงเวลาได้

คุณจะถูกประเมินเทียบกับช่วงเวลาที่สั้นกว่าของทั้ง 2 ช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น รายการที่มีสินค้าอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเวลาในการจัดส่ง E2E ตามสัญญาของรายการคือ 3 ถึง 4 วันทำการ (ประกอบด้วยเวลาในการจัดส่ง 1 วันทำการ และ 2 ถึง 3 วัน จัดส่งโดยประมาณ) ในขณะที่กรอบเวลาอัตราการส่งมอบตรงเวลาที่เกี่ยวข้องในตารางที่ 1 คือ 6 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามเมตริกอัตราการส่งมอบตรงเวลา สินค้าจะต้องจัดส่งด้วยการ D – scan ที่อัปโหลดภายใน 4 วันทำการ

สร้างรายการเฉพาะประเทศแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น หากสินค้าอยู่ในคลังสินค้าในประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี คุณสามารถลงรายการสินค้าในประเทศฝรั่งเศสบน www.ebay.fr ขณะที่บล็อกการจัดส่งไปยังผู้ซื้อที่ไม่ได้อยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในขณะที่ก็ทำสิ่งเดียวกันสำหรับสินค้าในประเทศเยอรมนี

ได้ กรุณาตรวจสอบว่าระบบ ERP มีระดับสินค้าคงคลังที่อัปเดต สำหรับสินค้าที่หมดสต็อก กรุณายุติการลงรายการหรือตั้งค่าสินค้าคงคลังเป็น 0 กรุณาแจ้งกับผู้ซื้อทันทีเพื่อทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ให้ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณหรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ eBay และแจ้งหมายเลขธุรกรรม และรายละเอียดรายการเมื่อดำเนินการดังกล่าว

สินค้าที่ถูกจัดส่งแบบดิจิทัล และสินค้าที่มีน้ำหนักเกินจะถูกประเมินเทียบกับเมตริกอัตราการจัดส่งที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นกรุณาดูรายการรหัสไปรษณีย์ด้านล่างสำหรับเขตเมืองของประเทศออสเตรเลีย (เช่น ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน แคนเบอร์รา และแอดิเลด)


รายการรหัสไปรษณีย์ที่สอดคล้องกับเขตเมืองของประเทศออสเตรเลีย

รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์

0200-0221

3750-3810

5000-5118

1001-1891

3910-3920

5121-5134

2000-2234

3926-3944

5138-5169

2484-2490

3975-3978

5810-5950

2600-2620

3980-3981

8000-8873

2900-2914

4000-4275

9005-9005

3000-3207

4280-4347

9020-9582

3211-3220

4500-4517

 9702-9741

3335-3341

4521-4521

เยี่ยมชมแดชบอร์ด CBT เพื่อติดตามประสิทธิภาพการขายของคุณ

คุณอาจสนใจ
Copy-of-Ebay-6-8-181924-scaled-1-2048x1366-1-2.jpg
นโยบายการจัดส่งโดยตรง

อ่านนโยบายฉบับเต็มได้ที่นี่

Copy-of-shutterstock_1082032472-scaled.jpg
ประสิทธิภาพของผู้ขายในภูมิภาคเรียนรู้

วิธีการประเมินผู้ขายในภูมิภาค

Copy-of-iStock-801924826.jpg
คุ้มครองข้อพิพาทเรื่องการชำระเงิน

ปกป้องการชำระเงินของคุณจากข้อพิพาท